Gach Nuacht

Tugann Coimisiún na Meán achoimre ar an gcaoi gur féidir le heintitis a bhfuil suim acu ann cur isteach ar stádas an Chomharthóra Iontaofa

Foilsithe ar

26,02,2024

Faoi Alt 22 den Acht um Sheirbhísí Digiteacha, is féidir le Coimisiún na Meán stádas an Chomharthóra Iontaofa a bhronnadh. Oibreoidh Comharthóirí Iontaofa laistigh de réimsí ainmnithe saineolais chun ábhar mídhleathach a shainaithint. Nuair a shainaithníonn Comharthóir Iontaofa ábhar mídhleathach, is féidir leis fógra a chur faoi bhráid an ardáin ar líne ábhartha. Beidh dualgas ar ardáin ar líne de réir dlí tús áite a thabhairt dá bhfógraí, agus na tuarascálacha seo a phróiseáil agus cinntí a dhéanamh ina leith gan moill mhíchuí.

Is féidir le comhlachtaí, mar shampla eagraíochtaí neamhrialtasacha, cónaidhmeanna tionscail agus comhlachais trádála, baill de líonraí seanbhunaithe na seiceálaithe fíricí, ceardchumainn, eintitis phoiblí neamhrialála agus comhlachtaí príobháideacha nó leathphoiblí, a bheith ina gComharthóirí Iontaofa.

Le bheith ina Chomharthóir Iontaofa, ní mór don chomhlacht iarrthach:

  • an saineolas agus an cumas a bheith aige ábhar mídhleathach a aimsiú, a shainaithint agus a chur in iúl;
  • a bheith neamhspleách ó aon soláthróir ardán ar líne;    
  • a chuid oibre a dhéanamh sa chaoi is go bhféadfadh sé fógraí a chur isteach go dúthrachtach, go cruinn agus go hoibiachtúil.

Is féidir le Coimisiún na Meán  stádas an Chomharthóra Iontaofa a bhronnadh ar eagraíochtaí a chomhlíonann na coinníollacha thuas agus táthar ag spreagadh eintitis cháilithe le cur isteach air. Le deireanaí, d’fhoilsíomar treoir agus foirm iarratais ar ár suíomh gréasáin agus moltar d’eagraíochtaí a bhfuil suim acu inti an treoir seo a léamh agus dul i dteagmháil le trustedflaggerapplications@cnam.ie le haon cheist atá acu.