Ag Cur le Tírdhreach na Meán in Éirinn

Bunaíodh Coimisiún na Meán de réir fhorálacha an Achta um Rialáil Sábháilteachta ar Líne agus na Meán, 2022 agus tá muid ag obair chun tírdhreach na meán atá éagsúil, sábháilte agus bisiúil a fhorbairt agus a rialú.

Teachtaireacht ó na Coimisinéirí

Fáilte chuig Coimisiún na Meán – coimisiún nua na hÉireann chun craoltóirí agus na meáin ar líne a rialáil, agus chun tacú le forbairt na meán.

Tógfaidh ár gcuid oibre ar Údarás Craolacháin na hÉireann, a bhfuil a fhoireann agus a fhreagrachtaí aistrithe chuig Coimisiún na Meán.

Táimid tiomanta do thírdhreach rathúil, éagsúil agus sábháilte a chinntiú ar líne agus sna meáin. Ciallaíonn sé seo meascán de ghuthanna, de thuairimí agus d’fhoinsí nuachta éagsúla. Ciallaíonn sé seo leanaí agus gach duine againn a chosaint ó ábhar díobhálach.

Áireofar ar obair Choimisiún na Meán:

  • Córas rialála nua a bhunú le haghaidh sábháilteachta ar líne.
  • Seirbhísí craolacháin agus seirbhísí ar éileamh a rialáil
  • Tacú le forbairt earnáil na meán i gcoitinne le scéimeanna maoinithe, mar aon le tionscnaimh chun an Ghaeilge agus litearthacht sna meáin a chur chun cinn, chomh maith le comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú in earnáil na meán.

D’fhoilsíomar ár gcéad Chlár Oibre ar an 20 Meitheamh 2023.

Téann seirbhísí ar líne thar theorainneacha, mar sin oibreoimid go dlúth lenár gcomhghleacaithe i stáit eile an AE agus leis an gCoimisiún Eorpach. Beidh ról ceannasach ag Coimisiún na Meán mar gur in Éirinn atá a gceanncheathrú Eorpach ag go leor de na gnólachtaí móra ar líne.

Tá meáin chraolta agus ar líne atá ag feidhmiú i gceart riachtanach do chearta bunúsacha gach duine i sochaí dhaonlathach. Táimid ag tnúth le bheith ag obair leis na páirtithe leasmhara ar fad chun leasa daoine in Éirinn agus ar fud na hEorpa.

Cuireann an suíomh gréasáin seo roinnt eolais tosaigh ar fáil faoi Choimisiún na Meán. Cuirfear suíomh gréasáin iomlán ina áit in am trátha. Idir an dá linn, tá eolas maidir le rialachán craolacháin in Éirinn ar fáil fós ar www.bai.ie.

Is muide, le meas,

Jeremy Godfrey
Cathaoirleach Feidhmiúcháin

Niamh Hodnett
Coimisinéir Sábháilteachta ar Líne

Rónán Ó Domhnaill
Coimisinéir Forbartha na Meán

John Evans
Coimisinéir Seirbhísí Digiteacha

Coimisiún na Meán