Gach Nuacht

Ceadaíonn Coimisiún na Meán maoiniú breise €2.4 m don earnáil raidió tráchtála faoin Scéim Fuaime & Físe

Foilsithe ar

07,11,2023

Cheadaigh Coimisiún na Meán maoiniú €2.4 m don earnáil raidió tráchtála neamhspleách inniu (07.11.23) don earnáil raidió tráchtála neamhspleách faoin Scéim Maoinithe Craolacháin Fuaime & Físe 4. Tá na leithdháiltí ar stáisiúin raidió aonair idir €35,000 agus €95,000. Chuir an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, an maoiniú ar fáil don bhabhta speisialta seo den scéim, atá á riar ag Coimisiún na Meán.

Bainfidh stáisiúin raidió tráchtála úsáid as an maoiniú seo chun cláir a chur ar fáil a chlúdaíonn réimse ábhar ar díol spéise iad dá n-éisteoirí, arna gcomhaontú i gcomhairle le Craoltóirí Neamhspleácha na hÉireann. Is iad seo a leanas na hábhair: Litearthacht sna Meáin; An tAthrú Digiteach; Inscne, Comhionannas, Éagsúlacht agus Cuimsiú, agus Pobail agus Pobail Leasa a Fhorbairt.

Seo mar a labhair an Coimisinéir um Fhorbairt na Meán, Rónán Ó Domhnaill: “Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an Aire Martin as an maoiniú seo a chur ar fáil a chuirfidh ar chumas na hearnála raidió tráchtála neamhspleácha cláir nua agus bhreise d’ardchaighdeán a fhorbairt chun a lucht féachana a mhealladh ar fud na tíre. Cuideoidh an cistiú freisin le stáisiúin féachaint ar dheiseanna a chuireann le rannpháirtíocht lucht féachana trí ghníomhaíochtaí oiliúna agus for-rochtana, go háirithe do mhionlaigh agus do phobail nua.”

Tá liosta iomlán de na tionscadail rathúla atá á dtairiscint do Bhabhta 50 ar fáil le híoslódáil anseo.

Tá Babhta 51 den Scéim oscailte anois ar iarratais ar mhaoiniú ó chraoltóirí agus léiritheoirí neamhspleácha, agus is é an 14 Nollaig 2023 an spriocdháta don bhabhta seo. Is féidir tuilleadh sonraí a fháil anseo

CRÍOCH

Teagmháil Meáin: Joanne Ahern / Síona Cahill, DHR Communications, Teil: 087-9881837 / 087-7530255.

Gach ceist eile: Coimisiún na Meán, 01-6441200.

Nóta d’Eagarthóirí:

  • Tá Coimisinéir Forbartha na Meán, Rónán Ó Domhnaill, ar fáil le haghaidh agallaimh, ach é a iarraidh.

Maidir leis an Scéim Fuaime agus Físe:

Scéim maoinithe do chláir theilifíse agus raidió is ea Fuaim agus Fís 4, a bunaíodh faoi fhorálacha an Achta Craolacháin 2009 arna leasú. Tacaíonn an Scéim le cláir ardchaighdeáin a tháirgeadh maidir le cultúr, oidhreacht agus taithí na hÉireann, agus cláir chun litearthacht aosach a fheabhsú. Tá sé chuspóir don Scéim:

 • Cláir ardchaighdeáin a fhorbairt bunaithe ar chultúr, oidhreacht agus taithí na hÉireann

• Na cláir seo a fhorbairt i nGaeilge

• Infhaighteacht na gclár dá dtagraítear thuas a mhéadú do lucht féachana sa Stát

• Ionadaíocht a dhéanamh ar éagsúlacht chultúr agus oidhreacht na hÉireann

• Oidhreacht bhéil na hÉireann agus gnéithe d ‘ oidhreacht na hÉireann atá ag dul i léig, atá i mbaol nó nár taifeadadh roimhe seo a thaifeadadh, agus,

• Craolachán áitiúil agus pobail a fhorbairt.

Faoi Choimisiún na Meán:

Is é Coimisiún na Meán coimisiún nua na hÉireann chun craoltóirí, seirbhísí ar éileamh, agus na meáin ar líne a rialáil, agus chun tacú le forbairt na meán. Bunaithe i mí an Mhárta 2023 faoin Acht um Shábháilteacht ar Líne agus um Rialáil Meáin 2022, tógann sé ar obair a réamhtheachtaí, Údarás Craolacháin na hÉireann. Tá sé freagrach as tírdhreach meán rathúil agus éagsúil na hÉireann a chinntiú agus a chothabháil a éascaíonn meascán de ghuthanna, tuairimí agus foinsí nuachta agus cúrsaí reatha, chomh maith le timpeallacht shábháilte ar líne.

Is iad a fhreagrachtaí ná:

  • Maoirseacht a dhéanamh ar mhaoiniú earnáil na meán níos leithne in Éirinn agus tacú lena forbairt.
  • Maoirseacht a dhéanamh ar rialáil seirbhísí craolacháin agus físeáin ar éileamh.
  • Córas rialála na hÉireann a fhorbairt agus a fhorfheidhmiú maidir le sábháilteacht ar líne.